Wednesday, October 23, 2013

Tuyên bố của Mạng lưới Blogger Việt Nam về cáo trạng và phiên tòa xét xử Đinh Nhật Uy


Ngày 06 tháng 9 năm 2013, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Tân An công bố bản cáo trạng đối với Đinh Nhật Uy và sẽ đưa Đinh Nhật Uy ra xét xử vào ngày 29 tháng 10 năm 2013. Mạng lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) có những nhận định về bản cáo trạng cũng như về phiên tòa sắp sửa diễn ra như sau:

1. Công dân Đinh Nhật Uy đã bị truy tố dựa vào một điều khoản mà nội dung "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" đã:

- Vi phạm Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng và biểu đạt. Quyền này bao gồm sự tự do tư tưởng mà không bị cản trở, được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và ý kiến qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới”

- Cho phép sự suy diễn tùy tiện, không dựa vào bất kỳ một nền tảng pháp lý, quy định cụ thể nào, với phạm vi áp dụng bao trùm lên bất kỳ sinh hoạt nào của công dân.

- Hình thành một khung cảnh pháp lý trong đó chủ thể bị "xâm phạm lợi ích", tức nhà nước, vừa là bên điều tra, buộc tội (cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân), vừa có thẩm quyền xét xử (Tòa án), trong khi chính nhà nước và đảng cầm quyền lại liên tục phủ nhận mô hình nhà nước tam quyền phân lập, duy trì sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng trong mọi giai đoạn tố tụng, đồng nghĩa với việc phủ nhận sự độc lập của Tòa án khi tiến hành xét xử.

Một cáo trạng và phiên tòa phán xét dựa trên một điều khoản vi phạm những quy ước quốc tế, đi ngược lại những nguyên lý căn bản của pháp luật, thì không thể kết án bất kỳ một công dân nào. Đối với MLBVN, ngay từ đầu và cả sau phiên tòa xử, Đinh Nhật Uy luôn luôn vô tội.

2. Nếu Tòa án Nhân dân Tân An và hệ thống pháp lý vẫn kết án Đinh Nhật Uy có tội, với nguyên tắc mọi công dân, bao gồm cả đảng viên lẫn lãnh đạo đảng, đều bình đẳng trước pháp luật theo điều 52 Hiến pháp, Mạng lưới Blogger Việt Nam đề nghị:

- Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố công dân Trương Tấn Sang đã "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước" trong việc mạ lỵ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng là "đồng chí X", gọi đảng cầm quyền là một bầy sâu...

- Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố công dân Nguyễn Phú Trọng đã "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức" trong việc vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam: "Tham nhũng lớn cũng có, tham nhũng nhỏ cũng nhiều như gãi ghẻ, rất khó chịu. Chạy chỗ nào cũng thấy phải có tiền...", trong khi cho đến nay vẫn không có một tập thể lớn nào bị truy tố và chứng minh bởi luật pháp là họ có tội tham nhũng.

- Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố công dân Nguyễn Sinh Hùng đã "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước": Ông Hùng nói "Tham nhũng đã len lỏi vào ngay cả lực lượng chống tham nhũng của chúng ta...", trong khi trên thực tế không một ai trong lực lượng chống tham nhũng bị pháp luật kết án.

- Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố tất cả các nhà báo, phóng viên đã "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" khi xuyên tạc, vu khống các tập đoàn kinh tế nhà nước, kết án công dân Việt Nam khi chưa có phán quyết có tội của tòa án, chỉ trích và nói xấu lãnh đạo nhà nước.

- Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố tất cả chúng tôi, những blogger Việt Nam đã có những phát biểu, bài viết có nội dung tương tự như những gì Đinh Nhật Uy đã viết, những công dân Việt Nam đã công khai mặc áo thun Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam; No to U-Line! Yes to UNCLOS!, Xóa “đường lưỡi bò” bảo vệ biển đảo Việt Nam... mà hiện đang được xem là những tang chứng về việc Đinh Nhật Uy phạm tội.

3. Chúng tôi kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc coi sự kiện truy tố và xét xử Đinh Nhật Uy là một trong những vấn đề cần xem xét trong việc Việt Nam ứng cử để trở thành thành viên của Hội đồng.


Ngày 24 Tháng 10, Năm 2013

Declaration by the Network of Vietnamese Bloggers on the prosecution and trial of Đinh Nhật Uy

Whereas the People's Procuratorate of Tân An City on September 6, 2013 released the indictment against Đinh Nhật Uy and is going to put Uy on trial on October 29, 2013, the Network of Vietnamese Bloggers asserts and declares the following, on the prosecution as well as the forthcoming trial of Uy:

1. Citizen Đinh Nhật Uy is being charged under a law which, by providing for punishment upon “abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the State, the legitimate rights and interests of organizations and/or citizens”, has:

- violated Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which stipulates that “Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”;

- allowed an arbitrary interpretation which is not based on any legal framework or any specific regulation and can be applied to any civic action;

- created a legal context in which the alleged victim whose interest is “trespassed on”, ie. the State, is acting as the investigator and the prosecutor (the investigating body and the People's Procuratorate), as well as the judge and jury (as the court), while at the same time this same State and the ruling Party have always rejected principles of separation of power and maintained the monopoly of the Communist Party dictating every stage of the legal proceeding process. This means no independent judiciary during the trial process.

Such a prosecution and trial based on a law that violates international obligations and runs counter to basic principles of law cannot legitimately convict any citizen. The Network of Vietnamese Bloggers, before, during and after the trial, holds the opinion that Đinh Nhật Uy is innocent.

2. If the Tan An People's Court and the entire legal system of Vietnam keep convicting Uy, then the Network of Vietnamese Bloggers, based on the principle that all citizens, including both leaders and members of the Party, are equal before the law, according to Article 52 of the Vietnamese Constitution, requests:

- The People's Procuratorate to charge citizen Trương Tấn Sang, who has “abused democratic freedoms to infringe upon the interests of the State” by offensively calling Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng as “comrade X” and labelling the ruling Party as “a bunch of insects.”

- The People's Procuratorate to charge citizen Nguyễn Phú Trọng, who has “abused democratic freedoms to infringe upon the interests of the State” by defaming the Vietnamese Communist Party, “There are cases of macro corruption; there are also cases of petty corruption which are as annoying as scabies. No matter where you go, you must have money on you,” although to date there has not any organization to be charged and proved guilty of corruption.

- The People's Procuratorate to charge citizen Nguyễn Sinh Hùng, who has “abused democratic freedoms to infringe upon the interests of the State” by saying, “Corruption has penetrated into even our anti-corruption forces,” despite the fact that there has not been anyone in the anti-corruption forces convicted of corruption.

- The People's Procuratorate to charge all journalists who have “abused democratic freedoms to infringe upon the interests of the State, the legitimate rights and interests of organizations and/or individuals” by committing libel against state owned corporations, convicting Vietnamese citizens even when there has not yet been any verdict by the court, criticizing and smearing the State's leaders.

- The People's Procuratorate to charge all of us, Vietnamese bloggers who have raised opinions and published articles similar to what Đinh Nhật Uy wrote, Vietnamese bloggers who publicly wear advocacy T-shirts, “Paracels-Spratlys-Vietnam”; “No to U-Line! Yes to UNCLOS”, “Abolish 'the ox-tongue line', defend Vietnam's islands and seas”, all of which have been alleged as evidence of Đinh Nhật Uy's wrong-doings.

3. We urge the United Nations Human Rights Council to deem the prosecution and trial of Đinh Nhật Uy as one of the issues that need considering with regard to Vietnam's candidacy for membership in the United Nations Human Rights Council.

October 24, 2013